Ballkani me 7 milionë shqipëtarëve: Gjyshë e stërgjyshë tanë me tapi deri te Molla e Kuqe!

Në Turqi sipas dhënave j etojnë zyrtarisht mbi 7 milionë shqiptarë, që janë gati si të harruar, të b0jk0tuar të inj oruar dhe të as imiIuar, më shumë se askund vend tjetër.

Në këtë shekull, të zhvillimit dhe të ndryshimeve, të zhvillimit të d emokracisë dhe të drejtave njeriut, të 7 milion shqiptarët e Turqisë, që janë të harruar, të b ojk otuar dhe të inj oruar e të a simiIuar, pa asnjë k 0kërr te drejtë të shkollimit në gjuhën e tyre amtare shqipe, gjërë më tani nuk ka kurrfarë ndr yshimi apo s injali të ndr yshmit dhe lirimit nga kjo ar nauto f0bi e aIban ofo bi ,e trashiguar, e she kull pas shekulli, nga ish sistemi i vjetër otoman.

Sot, nëpër shkolla pu blike e private, si dhe në u niversitetet turke, ka m undësi të mësohet, vetëm në anglisht, në frëngjisht, në gjermanisht, në italisht dhe në disa gjuhë tjera, por s istemi a rsimor turk me disoozita, nuk e lejon hapjën e shkollimin e të folurit pu blik, në gjuhën shqipe, as në nivelin fillor, as atë te mesëm, e lere më, atë të lartin!

Leave a Reply