Eksp erti i njohur : Këtë ga bim e bëni shpesh kur konsumoni rrushin, ja si ta p ërdorni për m ëlcinë dhe…

Mjaft ko nsumatorë pr eferojnë t’i nxje rrin farat e rrushit, madje të tjerë nuk konsumojnë as lëkurën e këtyre k okrrave. A e dini pse bëjnë g abim?

Numri më i madh i përbërësve të d obishëm është i përqendruar në farat e rrushit të zi. Këto fara, bazuar në st udimet më të fundit shk encore, r ezultojnë si të shkëlqyera në p astrimin e o rganizmit nga mbetjet d ëmtuese dhe m etalet e r ënda.

Farat e rrushit arrijnë të aktivizojnë qarkullimin jetësor në shtresat e poshtme të lëkurës së njeriut. Ky q arkullim shumë i rë ndësishëm r ivitalizon dhe ndihmon për të p arandaluar plakjen e shpejtë të vetë lëkurës.

Farat përmbajnë madje janë shumë të pasura me am inoacidet Omega 6 dhe Omega 9. Ato janë të mr ekullueshme për r igjenerimin e q elizave dhe nd ikojnë f uqishëm në h idratimin e lë kurës.

Leave a Reply