Nëse dëshironi të pastroni m ëlçinë në mënyrë natyrale, p ijeni këtë përberje para kafes së mëngjesit

Më lçia rolin kyç e ka p astrimin e kr ejt o rganizmit. M ëlçia është një nga o rganet më të rëndësishme të tr upit, pasi rr egullon y ndyrën, ek uilibrin e hor moneve, tr etjen dhe q arkullimin.

Por edhe mu nd të pa strojë krejt o rganizmin e njeriut nga he lmet të cilat janë pë rgjegjëse për sëm. undje të ndryshme. Alk. oli dhe ushqimi i shpejtë janë shk aktarët kr yesor të d ëmtimit të saj.

Pastrimi i mëlçisë në një mënyrë natyrale: Para së të hani mëngjes ose pini kafe, pini një lugë vaj ulliri me disa pika nga lëngu i limonit.

Pini çaj dhe lëng xhenxhefili më së paku njëherë në javë, por edhe çaji i mentës përmirëson f unksionimin e m ëlçisë.

Pesë arra në ditë nd ihmojnë në elim inimin e he lmeve nga o rganizmi, po ashtu ko nsumimi i hudhrës në të gjitha mënyrat e mu ndshme ndi hmon në pastrimin e gja. kut dhe jua lehtëson punën m ëlçisë e v eshkave.

Leave a Reply