“Po për piqem të mbaj fëmijët e mi gj allë”/ Ka buli nën kon trollin e tal ebanëve, si duket jeta e tyre

Nje rëzit po mblidhen në aeroport në një përp jekje për të ikur ndërsa vendet, përfshirë Sht etet e Bash kuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, përp iqen të evaku ojnë qytetarët e tyre dhe disa shtetas afganë që kërkojnë mbr ojtje.

Taleb anët janë jashtë aeroportit, përgjegjës për kont rollin e turmës, r aporton Cl arissa Ward e CN N.

“Ata kanë fs hikulluar njerëz … duke qëll uar në ajër, duke qëlluar mbi njerëz”, tha ajo.

“Brenda aer oportit, duket më pak kaot ike, por në perimetër, është, natyrisht, tepër frikësuese për njerëzit që duan dëshpërimisht të largohen nga ky vend. Dhe ata kanë frikë se ta lebanët as nuk do t’i lejojë ata të kalojnë ato pika kontrolli.”

Shumë janë të fr ikësuar për jetën e tyre dhe duan të ikin nga vendi.

Leave a Reply