Sali Ber isha do të mbetet ende një nga burrat më të mëdhenj të ko mbit shqiptar!

Ajo ka vlerësuar lartë figurën e Sali Ber ishës në aspektin e kontr ibuteve polit ike dhe komb ëtare.

“Sali Beris ha mund të futet e të heqet nga lista e në lista të ndryshme. Sigur isht, në ecjen e tij politike e kom bëtare, ka e mund të ketë edhe ga bimet e tij të vogla a të mëdha. Sali Berisha mbetet në krye të listës si një nga burrat më të mëdhenj të Shqipërisë dhe kombit shqiptar në përg jithësi, ashtu siç SHBA është dhe mbetet miku më i madh i shqip tarëve”, ka shkruar Tër mkolli në Facebook.

Ish kryemini strit të Shqipërisë, Sali Berisha dhe familjes së tij i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Këtë e bëri të ditur sekr etari amerikan i shtetit, Antony Blinken në një postim në Twit ter.

Leave a Reply