Turistja serbe a nkohet për plazhin në Shqipëri: Papastërti, erë e ke qe dhe mbeturina

“Këtë vit, Shqipëria është ndër d estinacionet më të njohura për t uristët serbë. Shumë prej të tyre l avdërojnë se çmi met janë shumë të p ërballueshme atje, dhe deti është blu dhe i pastër”. Kështu shkruan media serbe pranë q everisë, B92.

Mirëpo, m edia në artikullin e p ublikuar i r eferohet një t uristeje serbe që është a nkuar për Shqipërinë.

P ushuesja ka pu blikuar një video në Ti k-Tok, ku shpjegon se pas komenteve p ozitive që kishte dëgjuar u nis drejt Shqipërisë, por kur mbërriti është p ërballur me një tjetër r ealitet.

Deri sa erdha të gjithë thanë se është shumë bukur. Kjo është çfarë nuk na kanë treguar, papastërti, erë e k eqe, ujëra të zeza nga të gjitha anët. Kjo është vetëm një pjesë”, ka thënë ajo në videon e po stuar.

Leave a Reply