Almer Toska ”Kosovarët nuk janë Shqiptarë, janë Turq të përzier me Serb”

“Kosovarët Nuk Janë Shqiptarë”, Janë Turq Të Përzier Me Serb Thot Almer Toska/Almer Toska thotë se: ”Kosovarët nuk janë shqiptarë, janë turq të përzier me serb” .i quhet Almer Toska, PD në zgj edhjet e fundit pa rlamentare e solli ka ndidat për d eputet në z onën e tij të Roskovecit,

Ish-k andidati për d eputet i P artisë D emokratike në Qarkun e Fierit, Almer Toska, ka bërë një d eklarim ku flet per Kosovaret. “Kosovarët nuk janë shqiptarë. Janë turq të pë rzier me serb”.

Leave a Reply