K ALLET SERBIA / Këto janë autoblindat me të cilat po pajiset Kosova, pr itet të pr ezantohen nga pr esidentja Osmani dhe kr yeministri Kurti

Fo rca e S igurisë së Kosovës është duke u pajisur me autoblinda të tipit A rmored Se curity Vehicle (ASV), pr odhim amerikan.Siç merr vesh KALLXO. com, FSK do të pajiset me rreth 50 a utoblinda të tilla.Disa prej këtyre autoblindave tashmë kanë ardhur në Kosovë e të tjerat vijnë në ditët në vijim.

B urime të KALLXO. com thonë se pr ezantimi i aut oblindave u shtarake do të bëhet nga presidentja e Kosovës, si kryekomandante e U shtrisë, Vjosa Osmani, dhe nga kr yeministri Albin Kurti. Ceremonia pr itet të zhv illohet në fund të muajit.

Sipas web-faqes military.com, këto a utoblinda u shtarake janë të pajisura me granatahedhës Mk19, m itraloz M2 dhe m itraloz M240. Autobl indat kanë një s iguri të lartë për ekuipazhin.

Leave a Reply