‘Pak me dashtë ne i’a h upim farën atyre për 24 orë’

Shefi i Zyrës për Kosovën në Q everinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka bërë një dekl aratë të f ortë. Në seancën e Komitetit të partisë SNS, në Çaçak, ai d eklaroi se nuk p ërjashtohet m undësia e ndonjë konfl ikti të ar mat osur me shqiptarët.

Gjuriç de klaroi para audiencës në Qe ndrën Kulturore të Çaçakut se shqiptarët e Kosovës po përpiqen në çdo mënyrë të prov okojnë çdo lloj gjesti të Serbisë që do të ishte shka ktar për konf liktin e ar mat-osur. “Ne duhet të jemi të parët për të mbro jtur vendin në rast të një konf likti të ar mat-osur të mu ndshëm”, është shprehur ai. Dhe thote qe pak me dasht i’a hupim farën shqiptarëve per 24 ore.

Leave a Reply