PR IFTI SERB: “Ne do të kthehemi në Kosovë, ajo tokë është e jona, jo e Shqiptarëve!”

Kreu i K ishës O rtodokse: Do të kthemi në Kosovë, është toka e jonë, ajo U shtri është e përkohshme. Në një dalje pu blike, ai tha se “ata që kanë ha rruar Car Llazarin (pr inci serb që u v ra në Betejën e Kosovës) tashmë janë të m aIIkuar nga Zoti. Ka ardhur koha me b ekimin e tij që të kthehemi përsëri në Kosovë”.

Pas një c eremonie l iturgjike në një kishë në Q afën e Prijedorit, ai tha se ndryshimi i q everisë në Mal të Zi është shenjë e dhënë nga lart “që mb ushi shp irtrat e këtij populli përsëri dhe filloi përsëri. të b esosh në dr itën e p ërjetshme ”.

Leave a Reply