Sapo e rdhi la jmi bujshem nga Gjermania, pr eken mijëra shqiptarë

Mbi 50 leje të ndryshme që të lejojnë të j etosh në Gjermani njeh l egjislacioni gjerman. Këtu bëjnë pjesë viza për artistët, leja e k ufizuar e qendrimit, leja e p akufizuar e r ezidencës, Karta Blu e Bashkimit Evropian për punonjës shumë të k ualifikuar e kështu me radhë.

Veç kësaj ekz istojnë edhe shumë rregulla e d ekrete, të shp ërndarë në të gjithë l egjislacionin gjerman. Një l igj i posaçëm për imi grimin deri tani mu ngon në Gjermani.

Q everia gjermane do të paraqesë brenda këtij viti një l igj imi grimi. Për këtë ranë d akord pa rtitë në k oalicionin qe veritar. Por p ërmbajtja e një l igji të tillë është ende e p aqartë.

Leave a Reply