Inf ermierja e QKUK-së me shkrim pr ekës: Në vend Labit, Afrimit e shumë këngëtarëve, ushton zëri këtu në sp itale, ejani e shihni

Luljeta Musliu, inf ermiere në QKUK përmes një shkrimi në F acebook ka treguar gj endjen me të cilën po pë rballen mje kët dhe p acientët si p asojë e CoVI D-19.

Ajo ka thënë se prej sot e tutje, dasmat e ahengjet, o rganizohen në sp itale në vend të r estauranteve e d iskotekave.

“Pa ftesa, hyrja pa p agesë për të gjithë ata që kanë f atin të kenë një vend. Në vend Labit, Afrimit e shumë këngëtarëve, u shton zëri i o ksigjenoterapisë dhe m onitorëve e aparaturave. Pa shp enzime për ve shje të shtr enjta se ka q arqafë sp itali. Për fr izura dhe grim s’ka nevojë se flokët do k atandisen nga djersët e pamu ndësia e p astrimit”, ka shkruar Musliu.

Ajo ka shkruar se në vend të l imuzinave e veturave, k ujdesen a utoambulancat me një s irenë, të cilave do t`ua l irojnë gjithë rrugën deri tek sp itali, pa m arrë parasysh kolonat e gjata.

Leave a Reply