Këta p olitikanë shqiptarë nuk e kanë pr oblem të j etojnë me dy gra…

Në shumë shtete perendimore, p oligamia është e nda luar me l igj.Në Kosovë, l egjislacioni në f uqi nuk e lejon ma rtesën me më shumë se një person. Por disa nga p olitikanët e vendit tonë, pr eferojnë po ligaminë duke e shke lur l gj in.

Disa nga këta po litikanë në k ulmin e ka rrierës së tyre vendosen të ba shkëjetojnë me aktore, m odele por pa u div.orcuar nga gratë. Këta po litikanë kosovar janë Agim Çeku, Blerim Shala dhe Sami Lushtaku. Agim Çeku-në kohën sa ishte k ryeministër, ish pjesmarrëse në Miss Kosova, Mimoza Hargji i rr embeu ze mrën kështu që ai vendosi të bashkëjetojë me bukuroshen përk undër fa ktit që ishte i ma rtuar dhe kishte dy djem të rritur.

Leave a Reply