Mbуllje sërish në Ѕht ator? K ryeministri përgjigjet рr erë dhe ur gjent

Kry eministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis në një k onferencë shtypi që ka mbajtur ditën e sotme, i është përgjigjur interesimit të gazetarëve sa i përket rritjes së rasteve dhe inde ksit të p ozitivitetit,

sa shanse ka që Greqia të bll okohet sërish në shtator, çfarë do të thotë kjo për ek onominë nëse ndodh, por edhe nëse ai është i shq etësuar për f aktin se va k sinimet kanë ngecur.

“Na tyrisht që jam i shqe tësuar për va ks inimet. Ka një shpj egim se gjatë verës njerëzit m ungojnë dhe për këtë arsye pla nifikimi i tyre është më i vë shtirë, por është e s igurt që ne duhet të kthehemi në mënyrë di namike dhe të rrisim normat e va k sinimit në vend. Kjo është një pë rpjekje ko lektive që shpr esoj dhe u roj që të gjithë ta bëjmë së bashku.

Përtej kësaj, unë kam thënë se ne nuk do të shkojmë në një bll okim të ri. Është gjithashtu e ga buar që çdo masë ku fizuese e lehtë që hyn në z onat që kl asifikohen në kategorinë 4, të tilla si dy njësi rajonale të Kretës dhe Zakynthos. Nuk është bll okim.

Leave a Reply