Pse ta dëgjojmë Ezanin kur nuk jemi të gjithë m usliman?

Në Tiranë ka ndodhur një ngja rje e r ëndë, me të cilën nuk merret askush. Në një Comedy Club (nuk e kam ditur që ekz iston një i tillë), dikush me prirje k omike ka marrë mikrofonin e ka bërë i roni me ezanin.

Ju e dini, ezani është ajo lutja që u bëhet m yslimanëve pesë herë në ditë, e që unë asnjëherë nuk e kam kuptuar, dhe nuk e kuptoj gjithë ditën e ditës, pse duhet të jetë një th irrje që bëhet me alto parlantë. Unë e kuptoj pse bëhet me alt oparlantë në vendet arabike: arabët janë të gjithë m yslimanë.

Ndërsa në këtë vendin tonë nuk ka vetëm myslimanë. Ka edhe të tjerë, të cilët nuk janë pak. Dhe për këta të fundit, të dëgjojnë ez anin nuk është ndonjë qejf i madh, nuk është fare qejf, është në të vërtetë bezdi, ashtu siç është bezdi çdo gjë që njeriut i futet përdhunshëm në jetën e tij. Nuk keni menduar ndonjëherë për këtë? Mendojeni pak. Është tamam kështu. Ne e kemi pranuar këtë gjë, por është një gjë që duhet ta shtrojmë për d iskutim, në kuadër të një d iskutimi më të madh mbi bashkëje tesën f etare në Shqipëri.

Leave a Reply