Serbia në gjendje p aniku, Mikja e madhe e Kosovës erdhi në Vendin e Grenellit

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kthehen me kapacitet të plotë në d ialogun midis Kosovës dhe Serbisë, përmes një emisari të posaçëm që do të an gazhohet në bisedime, ra porton Novosti. Sipas sp ekulimeve jo zy rtare në b urime d iplomatike, dy k andidatë janë parë deri më tani për atë rol.

I pari është Matthew Palmer, i cili tashmë është i angazhuar në rajon si Zëvendës Nd ihmës Se kretari i Shtet it e Pë rfaqësues Sp ecial i SH BA për Ballkanin Perëndimor. Tjet ra është Molly Montgomery, e cila kohët e fundit u emërua Zëvendës Nd ihmëse Sekr etare e Shtetit për Evropën dhe Euroazinë. Palmer merret me Ballkanin për 25 vjet, derisa, atij iu dha d etyra si i dërguar sp ecial për rajonin gjatë adm inistratës së Donald Trump. Palmer po punon ng ushtë me emisarin e BE-së Miroslav Lajcak. Të dy u ta kuan së fundmi në Bruksel, pas të cilit takim Palmer tha se “që llimi i të gjitha admi nistratave amerikane është të pë rfundojnë d ialogun midis Kosovës dhe Serbisë me një m arrëveshje për njohjen reci proke”.

Leave a Reply