U rime l igji i ri në Gjermani, ja si përfitohet k ontrata dhe v iza e punës..

Pr ojektligji i ri i ardhjes së fu qisë punëtore nuk do ta shmangë nevojën e apl ikimit për vi zë pune. Lind pyetja se a do të shk urtohet apo do të zgjatet koha e pri tjes për v izë në ambasada.

Një gjë duhet thënë që në fillim: Askush nuk m und ta pa rashikojë saktësisht se a do të rritet apo do të ulet kohëzgjatja e pr itjes për një vizë pune. Por po përpiqemi të sqa rojmë se çfarë m und të çojë në përshpejtim, e çfarë në ng adalësim të pr ocedurave.
V izat për të kërkuar punë

Një risi shumë e r ëndësishme në pr ojektligjin e ardhjes së f uqisë punëtore është “V iza për të kërkuar punë” (Job-Se eker-Vi sum). Deri tani këtë mundësi e kanë vetëm pr ofesionistët me shkollë të lartë. Me l igjin e ri do ta kenë edhe pr ofesionistët, k ualifikimi i të cilëve njihet edhe në Gjermani. Kjo është një v izë, që jepet për një afat kohor deri në gjashtë muaj, vetëm për Gjermaninë, për dallim nga v iza Schengen, e cila jepet për 90 ditë dhe vlen për të gjithë hapësirën Schengen.

Leave a Reply