Ankohen pronarët e hoteleve në Shqipëri: Nuk vjen askush të punojë pastruese, po i marrim nga Azia

Sezoni veror i këtij viti ka qenë i s ukseshëm sa i përket numrit të turistëve të huaj që kanë zgj edhur si d estinacion vendin tonë për të pushuar.

Por për eksp ertët e t urizmit pavarësisht sh ifrave në rritje, edhe ky sezon ka hasur në një sërë pro blematikash. M ungesa e menaxhimit të mbetjeve është një ndër shq etësimet më të mëdha të hasura përgjatë gjithë vijës bregdetare.

Sipas kreut të unionit tu ristik, Rrahman Kasa, vitin që vjen shumë s ubjekte që ope rojnë në s ektorin e t urizmit janë duke parë m undësinë e rritjes së numrit të p unonjësve s ezonalë, kr yesisht filipinas.

“Ka pr oleme të mëdha edhe me sta fin, me pastrimin, nuk gjen pa struese. I ka d etyruar shumë str uktura ak omoduese që të h edhin sytë përtej Shqipërisë dhe i ka detyruar të marrin punonjës nga Filipinet dhe nga vende të tjera të Azisë, që kanë r endimente tepër të larta. Su bjekte të ndryshme, një pjesë e madhe e tyre p retendojnë që vitin që vjen të fu rnizohen me p unonjës sh ërbimi nga këto vende”.

Leave a Reply