Çfarë bëri ky p olic për këtë vogëlushe ka pr ekur z emrat e të gjithëve

Kur p olici Struck u thirr në skenën e një aks identi f atal me v eturë, aty ai gjeti një vajzë 2-vj eçare vetëm dhe të tro nditur.

Vetura e familjes së saj ishte shkatë rruar pl otësisht dhe familja ishte h edhur nga v etura, duke varë në vend babin e saj .

Menjëherë, Struck akt ivizoi inst inktin e tij pr ej babai, e kapi vajzën dhe e l argoi atë nga vendi i aks identit, duke m enduar se çfarë do të bënte ai nëse vajza e tij do të ishte në këtë si tuatë.

Në mes të sk enës z emërthyese në Brighton, Kolorado, SHBA, ky polic bëri me gisht kah qielli duke e mbajtur vajzën në krah dhe f illoi të k ëndonte, për ta shp ërqendruar vajzën nga skena e fr ikshme.

Duke e bërë këtë, dikush e fotografoi atë dhe fotografia më pas ishte bërë hit në rrj etet s ociale. Në një video të p ublikuar në Y ouTube, tr egohet historia prapa kësaj fo tografie prekëse.

Leave a Reply