Daut Haradinaj: E ndërtova shtëpin 300 mijë Euro me pare b orxh që mora nga prindët e gruas

Ag jencia Kucndër K orr upsionit (AKK) ka p ublikuar d eklarimet e pasurisë të zy rtarëve që kanë poste pu blike. De puteti i AAK-së, Daut Haradinaj ka de klaruar se ka në pronësi një shtëpi prej 250 metra katror në vlerë prej 195 mijë eurove, që e ka blerë në vitin 2008 me anë të kr edisë dhe hu azimeve./Ju ftojme qe ta hapni maretingun dhe shfaqet lajmi.

Po ashtu, Haradinaj ka d eklaruar se ka një shtëpi tjetër në pronësi, prej 360 metra katrorë në vlerë prej 200 mijë eurove dhe se e ka ble rë me të hyra personale.

Leave a Reply