Më rgimtari r ëndon gjuhën: “Djali i tr adhtarit është zv.m inistër në Q everinë Kurti”

Një më rgimtar i cili njihet për akt ivitetin e tij në facebook dhe ko mentimin e ngj arjeve p olitike z. Sali Rexhaj, ka r eaguar a shpër për njërin nga zyrtarët e Qe verisë Kurti. Ai ka thënë se zv. mi nistër është bërë djali i tr adhtarit. Shkrimi i plotë:

Ky tipi quhet Dukagjin Popovci, tani eshte zevendesminister ne q everi te rr eneve, ma shtrimeve e de magogjise dhe eshte i biri i tr adhetarit Syrja Popovcit, ish kryetar i ko misionit k ushtetues te Kosoves i cili e dha p elqimin per ndryshime k ushtetuese me 23 ma rs te vitit 1989.

Me keto ndryshime u rr enua autonomia e Kosoves sipas d eshires se Millosheviqit, gje e cila i hapi rruge Serbise per p ushtim te Kosoves dhe per te kryer pastrim etnik e gjenocid mbi shqiptar. Prandaj eshte d emagogji e dores se pare qe te flitet per ngritje te padise k under Serbise, ndersa ne anen tjeter femijte e bashkepunetoreve te Millosheviqit te mbajne p oste te larta ne po kete q everi.

Leave a Reply