Media italiane ngre në “qiell” k ardiokirurgun shqiptar: Mijëra z emra janë në dorën e tij

Enkel Kallushi është k ardiokirurg shq iptar, por që pr ofesionin e tij pr ej v itesh e u shtron në Itali.

Së fundmi m ediat italiane i kanë d edikuar një a rtikull të gjatë mje kut të nj ohur, ku e ngr ejnë më “qiell”, teksa shkruajnë se “mijëra z emra janë në dorën e tij”.

M ediat e huaja shkr uajnë se Enkel Kallushi është një nga k irurgët më të mirë të z emrës në Opa, sp itali “Gaetano Pasquinucci” të z emrës.

Kallushi ka li ndur në Tiranë është d iplomuar për mj ekësi në qytetin e tij dhe më pas u re gjistrua në sp ecialistin e K irurgjisë së Përgjithshme, gjithashtu në Tiranë. Në v itin 2000 ai mbërriti në Massa për të ndjekur një k urs masteri të o rganizuar në Opa. Mjeku vendosi që në atë moshë të qëndronte dhe ta vazhdonte k arrierën e tij në Itali.

Leave a Reply