Mjeku Pipero jep lajmin e Z i për gjithë shqiptarët: Duhet ta lexoni të gjithë dhe mos e bëni më se j eta juaj

Do ktori i njohur Pëllumb Pipero shprehu shq etësimin se është rr itur numri i atyre që qëndrojnë për një kohë të gjatë në shtëpi pa u mj ekuar në sp ital dhe shtimin e numrit të p acientëve në gje ndje të r ëndë në sp ital.

“Të së murëve u matet o ksigjeni me o ksimetër ose me aparat o ksigjeni. Nëse o ksigjeni bie po shtë 90 kjo është simptomë al a rmi. Nëse n iveli i o ksigjenit në gj ak bie poshtë 90 është e d omosdoshme të shkohet në sp ital.

Ka një kufi përtej së cilës nuk mund të rrihet në shtëpi, është saturimi ose o ksigjeni që ne në k ushte shtëpie e masim me o ksimetër. Është e r ëndësishme të kuptohet që niveli i o ksigjenit poshtë 90 është kri tik për j etën e tyre.

Duhet të k onsultohen me mj ekun e familjes. Në rastet kur urg jenca kombëtare e konsideron të arsyeshme duhet të vijnë në s pital. Pipero gjithashtu tha se qytetarët nuk duhet të kenë f rikë sepse në spi tal u o frohet gjithë k ujdesi sh ëndetësor i duhur.

Leave a Reply