Mustafa Nano kalon ne o fendime te r enda per shqiptaret e Lugines!! Nuk Kursen asgje nga fjalori….

Në për p uthje të plotë me këto orien time, Mustafa Nano u rr eshtua në taborin e serbëve që kër.kojnë nga shqiptarët e Luginës së Pre shevës të h arrojnë Tiranën, të ha rrojnë Prishtinën dhe të inte gr ohen në Serbi, ndërsa ma rrë dhëniet shqiptaro serbe t’i traj tojnë pa pr ezencën e shqiptarëve nga Kosova dhe Lugina e Preshevës! Prandaj prob lemi me Mustafa Nanon është në rend të parë prob lem që l idhet me rreshtimin e tij në taborin serb.

Edhe në rastin kur da llimet janë krye sisht të l idhura vetëm me m endimet e per sonave, nuk duhet të ha rrohet se fjalët nuk janë neu trale.

Leave a Reply