NUK PR ITEJ KJO Franca ”O fendon” r ende U CK ne dhe shqiptaret, Kosova eshte

Më kuj tohet shumë mirë kr ijimi i shtetit të Kosovës. Ishte valë vitur fla muri i Amerikës nëpër rrugët e Prishtinës. Sot, Kosova vazhdon të jetë një formë e pro t ektoratit amerikan, ka thënë Mariani, i cili është lo bist serb, që në Francë lo bon për shtetin e Serbisë.

Ky pro rus nuk ka kur syer as u shtarët e U shtrisë Çl irim.tare të Kosovës, duke i ak uzuar për kri me në l uftën e fundit. Por, kush është Thierry Mariani, që dikur thoshte se Kri meja është pjesë e Rusisë?Ai është krye tar i Shoqatës së D ialogut Franko-Rus dhe me pozitën e rolin që ka,

Gjith monë ka tentuar në f orcimin e r apor teve mes këtyre dy shteteve dhe një nga rolet e tij që para qitja e Kosovës sa më keq përpara BE-së.Këtë e d ëshmon edhe dekla rata e tij pasi ai e ka k onsideruar si p oshtërim f aktin që Bashkimi Evropian e ul Serbinë me një tavo linë me Koso vën për t’ia kërkuar njohjen e pava rësisë.

Leave a Reply