Pa baba dhe me të ëmën e sëmurë! Shikoni se çfarë mj erimi p ërballojnë këta dy jetimë

Kjo va jzë je ton në një fshat të largët të Shqipërisë, atje ku për vite me radhë e ka pritur mj erimi, vu ajtjet e va rfëria.9 vite më parë Mirelës iu largua nga kjo jetë i ati. Ishte e vogël kur k anceri i mori babanë, por e tashmja është ajo që i kujton se çfarë ka hu mbur.

Fare pak me morje ka ru ajtur në mendje për të atin.“Jam Mirela Bogdani, 16 vjeçe, jetoj në fshatin Rrajcë Bardhaj. Jetoj me mamin dhe vëllanë vetëm, babi ka ndë rruar j etë. Ka 9 vite. Kishte kancer në stomak. Atëherë isha shumë e vogël, nuk i kuptoja gjërat.

Më kujtohet që i jepja mbë shtetje vëllait atëherë, i thoja më ke mua dhe mamin… por tani që jam rritur e nd jej shumë m ungesën dhe rën dësinë e tij. Do doja shumë ta kisha. Kur iku ai, sikur më nd ërpre j eta aty…më kanë mbetur vetëm ku jtimet për të, asgjë tjetër. Jeta pa të është shumë e vë shtirë. “-thotë ajo.

Kjo është shtëpia (shiko klipin më poshtë) ku jeton ajo së bashku me nënën dhe të vëllanë. Atje nuk ka asgjë dhe mu ngon gj ithçka. Por pjesa më e vë shtirë është gj endja sh ëndetësore e nënës së Mirelës. Ajo vu an nga ep ilepsia dhe ka raste kur situata ag ravohet.

Leave a Reply