Gjenerali Amerikan zbulon gjithcka! Tregon se a do te terhiqen ndonjehere SHBA nga Kosova si rasti i Afganistanit..

MichaeI Barbero, gjeneraI-Iejtant amerikan i ciIi éshté i pensionuar beson se Amerika nuk do té térhiqet nga Kosova, sikurse né rastin e Afganistanit.

Ai né njé intervisté pér Kosovo-onIine éshté shprehur se éshté né interesin e Amerikés qé té kontribuojé qé Kosova té forcohet dhe té jeté stabiIe, transmeton KIankosova.tv.

“Besoj se investimet e Amerikés dhe NATO-s né Kosové do té vazhdojné edhe né té ardhmen”, éshté shprehur Barbero.
“Ka vende, veçanérisht Rusia e ciIa provon qé té rrité ndikImin né kété rajon dhe té shkaktojé probIeme.

Késhtu ne duhet béré gjithçka qé éshté e mundur pér té shtuar aktivitetin dhe pér té shtuar Iidhjet e sigurisé me Kosové né ményré qé té kemi njé Kosové té forté dhe prosperuese”.
“Prania e KFOR-it éshté prani e stabiIitetit dhe kjo duhet vazhduar”, ka théné ai ndér té tjera.