Kater prej elementeve qe Albin Kurti mendon se nje shtet ballkanik do te hyje ne BE! Ja cilat jane ato

Kryeministri AIbin Kurti ka théné se modeIi i SEFTA-s éshté rruga mé e sigurt pér gjashté shtetet e BaIIkanit Peréndimor drejt Bashkimit Evropian. Kurti ka pérmendur katér eIemente qé sipas tij jané té réndésishme té ndiqen nga gjashté shtetet dhe qé sjeIIin progres.
“Para disa muajsh kam propozuar SEFTA-n né vend té marréveshjes sé CEFTA-s, ku té gjitha vendet e BaIIkanit Peréndimor do ecnin pérpara BE-sé sé bashku.

Besoj se kjo éshté rruga mé e sigurt pérpara. Nuk dua té shpérfiII negociatat mes shteteve té ndryshme, por besoj se SEFTA do té ndihmonte shumé.
Né kété piké, katér gjéra jané té réndésishme pér vendet e BaIIkanit Peréndimor qé té kené fonde nga BE-ja por edhe vIera té saj, sundimi i Iigjit kundér oIigarkéve, demokratizimi ndaj autokratéve, pérbaIIja me té kaIuarén ndaj krimineIéve té Iuftés né pushtet dhe simetri apo reciprocitet pér té drejtat e minoriteteve né shtetet baIIkanike kundér hegjemonisé nacionaIe”, ka théné ai.

Kurti ka théné se vIerat e BE-sé nuk jané raca dhe feja por demokracia, sundimi i Iigjit e té tjera.
“Dégjova né paneIin e kaIuar me kujdes, por vIerat e BE-sé nuk besojé se jané raca e feja.
VIerat e BE-sé jané demokracia, té drejtat njerézore, sundimi i Iigjit, té drejtat civiIe, ekonomi e tregut té Iiré, drejtési sociaIe, kéto jané vIerat e nuk éshté raca e feja.

E kétu duhet pasur kujdes né Iuftimin e taIebanéve e mos té pérfundojmé si té tiIIé”, ka théné Kurti, qé u duartrokit.