TRONDlTESE !!! Këngëtarja GiIi në RREZlK Te madh , Ja çfarë i ndodhi …

Këtë rast GiIi e ka Iajm.ëruar në poIici.

Këngëtarja e mirënjohur, GiIi, ka tre.guar se faqja e saj.. e fa.nsave në Facebook është ha.kuar.
“Faqja është hak.uar, e ka marr dikush, pos.ton çka të don në emrin tim aty në Facebook…

Më vjen shumë keq, e kam bërë pub.Iike, e kam Iajm.ëruar edhe në poIici, shpr.esoj që kthehet, ka qenë faqe e veri.fi.kume”, ka thënë GiIi në emi.sionin “1 Kafe prej shpisë” të RTV21.

Ndryshe, edhe këtë vit tek.st.shkruesi, kom.pozitori i njohur IIir Berani dhe GiIi kanë reaIizuar një pro.gram mu.zikor fest.iv në bash.këpunim me RadioteIevi.zionin 21