Habit gjyshja 70-vjeçarja: Jam 6 muajshe shtatzënë, më kanë thënë se është vajzë

Një grua 70-vjeçare që pr etendon se është gjashtë muaj sht atzënë me fëmijën e saj të tetë do të bëhet gruaja më e vjetër që do të li ndë një fëmijë, nëse kjo pr ovohet të j etë e vërtetë.
Maria de la Luz u ka treguar gaz etarëve sk anime me ul tratinguj, të cilat ajo thotë se ko nfirmon se është sht atzënë gjashtë muaj me një vajzë të vogël.

“Më kanë thënë se është vajzë. Shikoni, ju mund të sh ihni fy tyrën e saj të vo gël”, tha ajo duke tr eguar ekon në shtëpinë e saj në Mazatlan, një qytet në sht etin me ksikan Sinaloa.
De la Luz, i cili nuk zb uloi nd onjë de taj të sht atzënisë, duke pë rfshirë nëse ajo kishte pa sur tr ajtim I V F ose pr ocedura të tjera të ngj ashme, tha se fi llimisht dys honte se ajo ishte sht atzënë tre muaj më parë.

“Unë kam të vj ella dhe mar ramendje. Tani ka bërë rreth 10 ul tratinguj në një kl inikë pr ivate dhe në sp italin pu blik. Mjekët nuk mund ta be sonin”, u tha ajo ga zetarëve.

Nëse li nd fëmija, De la Luz do të th yej re kordin, nd ërsa gruaja më e vjetër e re gjistruar deri më tani që ka li ndur fëmijë është 66 vjeçare, Maria del Carmen Bousada de Lara.