Pa mje nga re agimi i babait që bëhet me djalë p aѕ 5 vajzave do të l ë pa fjalë …! Mos ka lo pa ur uar

Babait të pesë vajzave i është k ërkuar që të “qe tësohet” dhe të “ul et diku” pas re agimit të tij shumë qe sharak pas li ndjes së djalit të parë.
Pas ko mplotit pesë vajzash, Kennedy Zarour më në fo nd go diti në sh enjë dhe u bë baba i një dj ali.

Ai nuk i dh a dot emo cionet dhe lu mturinë duke bërë një gë zim në sa llën e op eracionit.

Ul et, ngr ihet, v ë du art në kokë, lë viz pa ra-pr apa dhe thj esht nuk e k ontrollon dot ve ten.