Po të me rrnit një te lefonatë nga Hadhim Thaçin, çfarë do i thonit ?

Ish-kr yeministri ka de klaruar seduhet të ishte la rguar pas shkuarjes ne gjykaten Specile.

pas kësaj hu ti je që nd odhi këtë vi ke nd që shkoi m enduam që kishte qe në mirë të ha pnim një so ndazh në l idhje me një py etje in teresante?

Këto ditë disa qytetarë na kanë kë rkuar që te bë jme një so ndazh dhe një py etje për Hashim Thaçin, se në qo ft ëse ai ju me r në te lefonatë ju, atëherë çfare do i kë rkonit? Apo çfarë do i tho shit? Gjë no rmale që nuk janë të gjitha pë rgjigjet po zitive, pra ndaj shpr ehë me ndimin tënd në li dhj e me pyetjen …