Nuk Do T’ju Besohet Kur T’a Kuptoni Kush Do Të Vje Në Prishtinë Për Takim Javën E Ardhshme

Pal mer dhe Lajç ak vijnë në Prishtinë javën e ar dhshme, para tak,imit Ku rti-Vuç iq në Bru sel.

Zëvend ësndi,h mësi i Sekr,etarit ame,rikan të Sht etit, Matt hew Pal mer dhe i dër,guari i pos açëm për dia,lo gun Kos ovë-Se’rbi, Miro’slav Laj’çak, pri,tet të vi’jnë në Ko’sovë, për t’u ta’k,uar me Alb’in Kur’ti, kon’firm,uan burim,et dip’lom,atike në Br uksel.

Arsy’eja e vizi,tës me’rret vesh se është për,gati’tja për ri’fil,limin e di’al,ogut Koso’vë-Se’rbi, përk’atë,sisht për,gatitja e tak’imit mes Ku rtit dhe presi,dent’it të Ser’bisë, Aleksa’ndar Vuç’iq.

Gj’atë viz,itës së fundit në Brusksel, më 18 maj, kryem,inistri Kurti kishte deklaruar se takim,i me Vuçiqin mund të ndo,dh diku në mesin e muaj,it qers’hor.

Pal mer dhe Lajç ak vijnë në Prishtinë javën e ar dhshme, para tak,imit Ku rti-Vuç iq në Bru sel.