Avokatet E Rexhep Selimit Ndajne Nje ”Dhimbje” Te Madhe Per Selimin

Ekipi mbrojtës i ish inspe ktorit të përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep Selimi, e ka dorëz.uar në Gj ykatën Speciale një para shtrese, përmes së cilës e sfidon formën e ndjekjes pe.nale të Selimit në kuadër të asaj që Spec,ialja po e quan Nder marrje e përbashkët kri mi,nale David Young dhe Geo ffrey Roberts.

Avokatë të Seli mit, kane thene se Nder.marrja e përbashkët kri minale është kon.strukt i krijuar përmes një analize sele.ktive të një numri të kufi.zuar të çështjeve pas Luf.tës së Dytë Botërore dhe konventave ndër.kombëtare.Te dy avokat,ët kanë rreshtuar edhe ras tet kur përd oret termi “Ndërm,arrje e pë,rbashkët kri mi,nale.

Siç eshte njohur nga gjyq tari i proce.durës paraprake, NPK, siç aplikohet në gjy.katat, ka tri forma të dallueshme: a NPK I (forma themelore) përshkruan përgj.egjësinë individuale kur “të gjithë bashkë,kryerësit, duke vep ruar në për.puthje me një qëllim të përbashkët, pose.dojnë të njëjtin qëllim kr iminal.

Megjithese secili nga pjesëma,rrësit mund të kryejë një rol të ndry,shëm. NPK II (formë sistemike) karak.terizohet nga ekzist.enca e një sistemi të organizuar, veçanërisht në rastin e kampeve të për.qendrimit ose të para bur.gimit. c NPK III (forme e zgjeruar) përshkruan për.gjegjësinë individuale në situa,ta Qe përfshin një qëllim të përb.ashkët për të kryer një kr. im kur një nga autorët e kri, mit kryen një akt i cili, megjithëse është jashtë planit të perbashket, është gjithsesi i natyrshëm dhe p asoja e para.shikueshme e efektit të këtij qëllimi është e përbas,hkët”, thuhet në para,shtresë.