A e kuptuat se çfarë po ndodhë në Shqipëri? Ushtria AMERIKANE brenda teritorit

Komisioni i Si gurisë Kombëtare ka miratuar sot pr ojektligjin, duke i hapur rrugë zb arkimit të mbi 3 mijë u shtarëve amerikanë në Shqipëri, para zgj edhjeve pa rlamentare të 25 pr illit, në kuadër të st ërvitjes më të madhe u shtarake në historinë e shtetit shqiptar.

Stërvitja do të zhv illohet në periudhën 26 pr ill – 20 q ershor 2021 në Shqipëri, nën drejtimin e u shtrisë amerikane, ku do të demonstrojë aftësitë edhe u shtria shqiptare. Në stërvitje do të marrin pjesë edhe 3 100 trupa të vendeve anëtare të N ATO-s, si dhe 10 anije, 18 avionë, 19 helikopterë, 6 sisteme r aketash p atriot, 1000 automjete jo lu ftarake, t anke, bl inda etj.

Miratimi i nismës nga Kuvendi diktohet nga një parashikim k ushtetuese, sipas të cilit nëse në stërvitje marrim më shumë se 1 mijë trupa të huaj, vendimi duhet të merret nga Pa rlamenti.