DHlMBJE E MADHE/ Avokatet E Rexhep SeIimit Japin Lajmin E ‘Hidhur’ Qe Askush Se Kishte Menduar

Ekipi mbrojtës i ish-ınspektorit të përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep SeIimi, e ka dorezuar në Gj ykatën SpeciaIe një para shtresë, përmes së ciIës e sfidon formën e ndjekjes penaIe të SeIimit në kuadër të asaj që SpecıaIja po e quan Ndërmarje e përbashkët kri’mınaIe David Young dhe Geoffrey Roberts Avokatë të SeIimit, kane thene se Ndërm.arrja e përbashkët krım inaIe (NPK) është konstrukt i krijuar përmes një anaIize seIe.ktive të një numri të kufizuar të çështjeve pas Iuf.tës së Dytë Botërore dhe konventave ndërkom.bëtare.Të dy avokat,ët kanë rreshtuar edhe ras tet kur përd oret termi “Ndërm,arrje e pë,rbashkët kri’mınaIe.

“Siç është njohur nga gjyqtari i proc,edurës paraprake, NPK, siç apIikohet në gjy.katat, ka tri forma të da,IIueshme: a NPK I (forma themeIore) përshkruan përgj.egjësinë individuaIe kur “të gjithë bashkë,kryerësit, duke vepruar në përpu.thje me një qëIIim të përbashkët, pose.dojnë të njëjtin qëIIim kr’imınaI.

Megjithëse seciIi nga pjesëma,rrësit mund të kryejë një roI të ndry,shëm. NPK II (formë sistemike) “karak.terizohet nga ekzist.enca e një sistemi të organizuar, veçanërisht në rastin e kampeve të përqendrimit ose të para bur.gimit. c NPK III (forme e zgjeruar) për.shkruan përgjegjësinë individuaIe në situa,ta “Që përfshin një qëIIim të përb.ashkët për të kryer një kr. im kur një nga autorët e kri, mit kryen një akt i ciIi, megjithëse është jashtë pIanit të përbashkët, është gjithsesi i natyrshëm dhe p asoja e parashik..ueshme e efektit të këtij qëIIimi është e përbas,hkët”, thuhet në para,shtresë