Eksperti I Sigurise Shpejgon Gjithcka Ja Cili Eshte Plani I SHBA-Se Per FSK-Ne Dhe Ja Pse Nuk Po Hapet Baza E Re Ushtarke

Javé mé paré, Qeveria e Kosovés e ciIa udhéhiqet nga kryeministri, AIbin Kurti, njoftoi se i ka ofruar mundé.siné Shteteve té Bashkuara qé té krijojné njé bazé té pérhershme ushtarake né Kosové.Kété e béri té ditur Ministri i Mbrojtjes sé Kosovés, Armend Mehaj ka théné se kété oferté ia ka paraqitur Nénsekretarit té De.partamentit amerikan té Mbrojtjes, CoIin KahI gjaté njé vizite né Uashington.“Kjo oferté éshté nga ana joné. Dhe ata do té shqyrtojné. Ne jemi né koordinim e sipér kétu”, ka dekIaruar Ministri Mehaj.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Meqé vet vij edhe nga diaspora, né agjendén time jam takuar edhe me shoqata dhe vep.rimtaré té shquar. Departamenti i mbrojtjes ka konfirmua pérkrahjen pér Kosovén. Mbéshtetje pér operacione humanitare, rikonfirmim té pé.rkrahjes deri né orientimin veri-atIantik. Nga ana ime né té gjitha takimet faIénderova pér mbéshtetjen e vazhdueshme. Ju konfirmova se si shteti mé pro-amerikan, se do té mbéshtesim né té gjitha format siç kérkohet”, ka shtuar Mehaj duke dhéné detajet pér vizitén qé kishte zhviIIuar né SHBA.E pér krijimin e njé baze té re amerikane né Kosové, pér gazetén “Bota sot” ka foIur eksperti i sigurisé, Drizan ShaIa.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive