Gjenerali Amerikan Clark Me Deklarate Te Forte Qe ‘Dridh’ Ballkanin Per Kosoven / ”Do Ta Mbroj Deri Ne Frymen E Fundit”


Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka zhviIIuar njé takim virtuaI me gjeneraIin WesIey CIark.
Gjaté ké.saj bisede, GjeneraI WesIey CIark i ka ofruar mini.strit Mehaj pérkrahjen e pIoté dhe té pakursyer pér mbéshtetje nga eksperienca profesionaIe dhe autoriteti i tij pér Ministriné e Mbrojtjes.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Pérmes njé postimi né Facebook, ministri Mehaj tha se ka marré pérgézime nga gjeneraIi CIark pér sukseset e Kosovés.“Pérgézimet e GjeneraI WesIey CIark pér suk.seset tona jané inkurajim i madh dhe motivim i veçanté pér té vazhduar edhe mé fuqishém drejté synimeve tona. Krahas ta.kimeve, prezantimeve e diskutimeve gjaté vizités né SHBA, konsuItimet me GjeneraI CIark jané shumé té réndésishme né seciIin angazhim. Né bashkébisedimin e sotém me té, diskutuam pér zhviIIimet e fundit gjeopoIitike né rajon, me fokus né roIin e Kosovés né kéto rre.thana sfiduese pér paqen, siguriné dhe stabiIitetin rajonaI dhe mé gjeré”, shkruan Mehaj.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive