Nuk Merrte Dot Frymë/ I Riu Kishte Gëlltitur Në Gjumë Atë Që Nuk Kishte Parë As Në Ëndërrat Më Të Këqija

Nuk Merrte Dot Frymë/ I Riu Kishte Gëlltitur Në Gjumë Atë Që Nuk Kishte Parë As Në Ëndërrat Më Të Këqija

Një burrë që u zgju a duke lu f tuar për të marrë f rymë u sht ang kur i doli se ai kishte gël ltitur kuf jet në gjumë.
Brad Gauthier, e din te se diçka kishte shk uar ke q pasi ai nuk ndi hej mirë kur u zgj ua nga gjumi, ndërsa po për piqej të pinte një gotë ujë pasi u zg jua herët të ma rtën në mëngjes, ai fil loi të ndi hej edhe më keq.

Dhe do të dilt e se një nga kuf jet e tij të veg jël pa tel ishte bërë peng esë në ez ofag, duke bërë që fyt i tij të mb ushej me ujë, duke e lënë të ndjehej sikur po m b ytej. Ai ishte në gjendje të pinte u jë dhe për disa minuta të ndihej më mirë.

Pava rësisht kësaj, Brad ka loi ditën ashtu, duke mos kuptuar ashp ërsinë e asaj që kishte nd odhur brenda natës, megji thëse ndjeu një ndje si të çudit shme në gj ok sin e tij.

Sidoqoftë, pjesët fill uan të ba shkohen pasi familja, duke përfs hirë gruan e tij, Heather, dhe djali Owen, bënë sha ka pasi ndi hmuan për të kërkuar kuf jen e zh duk ur dhe dëg juan diçka që nuk shkonte me fy tin e tij.

Pasi shkoi në spital ai u vle rësua shpejt nga sta fi i cili në fillim sug jeroi që ushqimi e ditë lindjes së gruas së tij natën e kaluar ishin shk aku i shqet ësimit të tij.

Megjithatë, rr ezet X shpejt pro vuan që kjo ishte ga bim. Në foto shi het se burri kishte gël ltitur kuf jen gjatë gj umit, dhe se si kishte ndodhu r kjo ai as sesi nuk e dinte.

Brad beson se pasi shk oi në sht rat, ai vendosi kuf jet e tij, për ta paranda luar atë nga zgjimi i vajzës së tij gjashtë m uajshe Avianna, dhe aty ai beson se ajo i kis hte hyr ë në gojë, ndërsa ai ishte duke fje tur.

Doli se ai kishte q enë tepër me fat, AirP od disi u lidh në një poz icion që e kishte parand aluar atë të shk aktonte dëm se rioz.