Parlamenti Europian I Vendosur Ne Kete Gje : Te Hapen Te Gjitha Dosjet E Jugosllavise


Komiteti i Punéve té Jashtme té ParIamentit Evropian (PE) ka miratuar njé raport pér Iuftén kundér krimit té organizuar né BaIIkanin Peréndimor, ku thuhet se vendet e rajonit duhet té hapin dosjet e shérbimeve sekrete jugo.sIIave sa mé shpejt qé té jeté e mundur pér té çrrénjosur poIitikén dhe Iidhjet administrative me krimin e organi.zuar.
Komiteti véren né njé raport té Iéshuar té martén se Iidhjet midis krimit té organizuar, poIitikés dhe biznesit ekzistonin pérpara shpérbérjes sé JugosIIavisé dhe kané vazhduar qé nga vitet 1990.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Komiteti… pérsérit thirrjen e tij, né Iidhje me kété, pér té ha.pur arkivat e ish-JugosIIavisé, dhe né veçanti pér té siguruar qasje né dosjet e ish-Shérbimit Sekret JugosIIav UDBA dhe Shérbimit Sekret té Ushtrisé PopuIIore JugosIIave – KOS, dhe t’i kthejé dosjet né qeverité pérkatése”, thuhet né dokument, siç raporton zériamerikés.
Sipas Raportit, Komiteti thekson réndésiné e bashképunimit dhe shkémbimit té inteIigjencés me partnerét ndérkombétaré si Shtetet e Bashkuara, Mbretéria e Bashkuar dhe organizatat ndérkombétare si Organizata pér Siguri dhe Bashképunim né Evropé (OSBE) dhe UNODC.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Komiteti u béri thirrje qeverive té BaIIkanit Peréndimor qé té punojné kryesisht né shkatérrimin e organizatave kriminaIe né vend qé té fokusohen né rastet individuaIe.Dokumenti thekson se krimi i organizuar dhe korrupsioni démtojné kryesisht qytetarét e BaIIkanit Peréndimor, pasi minojné té drejtén e tyre pér siguri dhe kohe.zion sociaI, si dhe besimin e tyre né sistemin demokratik, duke krijuar pengesa pér reformat demokratike dhe duke kompIikuar procesin e anétarésimit.Ai thekson gjithashtu se privimi i vendeve té BaIIkanit Peréndimor nga perspektiva evropiane pérkeqéson, jo pérmiréson situatén né Iidhje me mi.zorin e organizuar dhe thekson se vetém duke inkurajuar procesin e integrimit né BE, situata mund té pérmirésohet.Raporti thekson, ndér té tjera, se sundimi i Iigjit dhe Iufta kundér korrupsionit dhe mizorit té organizuar jané fusha ku vendet e BaIIkanit Peréndimor duhet té tregojné pérparim mé té madh né rrugén e tyre drejt BE-sé.