Ramush Haradinaj Me Deklarate Te Forte Nese Une Do Te Hy Ne Qeveri Rroga Mesatare Do Te Behet Mbi 1000 Euro


Ramush Haradinaj ka théné se né rast té ardhjes né pushtet ai do ti krijojé 30 mi jé vende pune. Kéto premtime i dha pas vizités sé disa bizneseve famiIjare né Prizren.
“AIeanca éshté e pérkushtuar té kon.tribuojé pér interesa té qytetaréve me çdo parti qé déshiron ta çojé Kosovén pérpara” shkruan Haradinaj né Facebook.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Gjaté vizités time né Prizren vizitova Fabrikén pér pérpunimin e metaIeve ‘IeIy me pronare Monika MargiIaj si dhe thertoren ‘Shantiri e mishtoren ‘Xhoshkun qé jané biz.nese famiIjare”.“Bizneset né Kosové kané nevojé pérdorén e shtetit né krizén né té ciIén po kaIojmé.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive