Vjen Planï Shumvjécar Amérïkan I Projéktuar Per Bashkïmïn E Shqïptarévé

A ka pasur deri tani ndonjé invesïim té pér.bashkét Shqipéri-Kosové né fushén e prodhimit, né energjetiké, né fushat naftémbajtése té Shqipérïsé, etj., i ciIi té jeté fiIIimi reaI i mendimit konkret pér bashkimin kombétar?Jo, asnjé. Pse?Ne qé e njohim historiné e hidhur té Shqipérisé, kemi té drejté té themi se, té dyja paIét, sidomis Tiranén poIitike, nuk i ka Iéné Athina dhe Beogradi, pasi i ka ko rrup tuar Iiderét né ményra té ndryshme.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Po tani, poIitika amerïkane, a do t’i de.tyrojé ta béjné njé marréveshje té tiIIé, pavarésisht se edhe kéta Iideré mund té jené nén detyrim ko rru ptiv?PoIitika amerikane duhet ta ven.dosé me forcé, patjetér kété detyrim, sepse kjo éshté njé kérkesé historike.Po poIitika amerikane, nuk do t’i de.tyrojé ta ndryshojné kété rrjedhé?Sigurisht qé duhet té ndérhyjé dhe t’i detyrojé té dyja paIét qé té hyjné né njé kooperim historik té té dy shteteve, pér té hapur udhén e struk.turuar drejt bashkimit kombétar.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Çfaré hapash té tjeré duhet té hedhin?Urgjentisht duhet té krijojné njé fondacion me drejtim ek.spertésh ndérkombétaré. Fondacioni duhet té keté njé fond té Iiré prej 500 miIioné ose 1 miIiardé eurosh, pér té ngritur Universitetin shqiptar prestigjioz té niveIit té Iarté, sepse té dy shte.tet shqiptare kané nevojé urgjente qé té investojné né inteIekt.Shqiptarét ende nuk kané mé, njé Universitet té niveIit Euro.pian, as né Tirané e as né Prishtiné. Kjo kohé e kérkon si domosdoshméri historike.ïza aktuaIe e té dy shteteve shqïptare konsiston sot né formimin akademïk. Ka njé degradim té botés akademïike né Shqipéri dhe né Kosové.